Các bài viết cũ

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A

Hình ảnh | Posted on by
Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm A

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm C

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm C

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm C

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm C

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXIII Thường Niên, Năm C

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa – Chúa Nhật XX Thường Niên, Năm C

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C

Hình ảnh | Posted on by

Chúa Nhật II Phục Sinh

Hình ảnh | Posted on by

Kiệu Lá

Hình ảnh | Posted on by

Con Vẫn Trông Cậy Chúa

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

Can đảm làm nên lịch sử

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Lễ Chúa Lên Trời

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật VI Phục Sinh

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật IV Phục Sinh

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật III Phục Sinh

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật II Phục Sinh

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật Phục Sinh

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Vọng Phục Sinh Năm B

Hình ảnh | Posted on by

Thông báo v/v khánh thành bia tưởng niệm Dr.Neudeck tại Troisdorf ngày 12.5.2018

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật III Mùa Chay, Năm B

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên, Năm B

Hình ảnh | Posted on by

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

Lễ Hiển Linh

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B

Hình ảnh | Posted on by

40 giây Lời Chúa: Lễ Chúa Ki-tô Vua, Năm A

Hình ảnh | Posted on by