Các bài viết cũ

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm B

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm B

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm B

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm B

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật 21 TN, Năm A

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật 21 TN, Năm A

Con Vẫn Trông Cậy Chúa

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Con Vẫn Trông Cậy Chúa

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm A

Đăng tải tại Chia sẻ | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm A

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm A

Đăng tải tại Chia sẻ | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm A

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A

Đăng tải tại Bình luận | Chức năng bình luận bị tắt

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A

Đăng tải tại Chia sẻ | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm A

Đăng tải tại Chia sẻ | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm A

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm C

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm C

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm C

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm C

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm C

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm C

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm C

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm C

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXIII Thường Niên, Năm C

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXIII Thường Niên, Năm C

40 Giây Lời Chúa – Chúa Nhật XX Thường Niên, Năm C

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa – Chúa Nhật XX Thường Niên, Năm C

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C

Đăng tải tại Chia sẻ | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C

Chúa Nhật II Phục Sinh

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa Nhật II Phục Sinh

Kiệu Lá

Đăng tải tại Chia sẻ | Chức năng bình luận bị tắt ở Kiệu Lá

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm B

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm B

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm B

Đăng tải tại Chia sẻ | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm B

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm B

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm B

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B

Can đảm làm nên lịch sử

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở Can đảm làm nên lịch sử

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

40 Giây Lời Chúa: Lễ Chúa Lên Trời

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Lễ Chúa Lên Trời

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật VI Phục Sinh

Đăng tải tại Chia sẻ | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật VI Phục Sinh

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật IV Phục Sinh

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật IV Phục Sinh

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật III Phục Sinh

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật III Phục Sinh

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật II Phục Sinh

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật II Phục Sinh

40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật Phục Sinh

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật Phục Sinh

40 Giây Lời Chúa: Vọng Phục Sinh Năm B

Đăng tải tại Audio, Video | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 Giây Lời Chúa: Vọng Phục Sinh Năm B

Thông báo v/v khánh thành bia tưởng niệm Dr.Neudeck tại Troisdorf ngày 12.5.2018

Đăng tải tại Thông Báo | Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo v/v khánh thành bia tưởng niệm Dr.Neudeck tại Troisdorf ngày 12.5.2018

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật III Mùa Chay, Năm B

Đăng tải tại Chia sẻ | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật III Mùa Chay, Năm B

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B

Đăng tải tại Chia sẻ | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B

40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên, Năm B

Đăng tải tại Chia sẻ | Chức năng bình luận bị tắt ở 40 giây Lời Chúa: Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên, Năm B

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa – Năm B

Đăng tải tại Chia sẻ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ Chúa Chịu Phép Rửa – Năm B

Lễ Hiển Linh

Đăng tải tại Chia sẻ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ Hiển Linh