Phim đạo

Phim Công giáo

Chúa và Đức Mẹ

20. Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  [9] [Final]

19. Những nơi Chúa đã đi qua:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [Final]  

18. Vua Các Vua:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  [11] [12] [Final

17. Maria người Nadaret [1] [2] [3][Final]

16. Jesus  [1] [2] [3] [4] [Final]

15.  Giuda : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [Final]

14.  Dòng thời gian   [Final]

13.  Khai mac Năm Thánh 200  [1] [2] [Final]

12.  Đấng làm phép lạ  [1] [2] [Final]

11.  Mùa đông năm ấy  [final]

10.  Một đêm với Ether  [1] [2] [Final]

09. Giêsu tuyệt vời  [1] [2] [3] [Final]

08. Mẹ Fatima [1] [final]

07. Chúa đời Chúa Cứu Thế [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  [9]  [10] [11] [12]  [13]  [Final]

06. Chúa Giê su tử nạn

05. Mầu nhiệm vượt qua

04. Tấm áo choàng của Chúa:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [Final]

03. Đứng gần Thập Giá Chúa Giêsu  [1] [Final]

02. Nữ Tì Thiên Chúa:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [Final]

01. Maria Mẹ Chúa Giêsu [1]  [2]  [Final]

***********

Chứng nhân niềm tin

03. Chứng nhân hy vọng (Lana Maria)
02. Chứng nhân hy vọng  (Nick Vujicic)    
01. Lura Vicuna  

***

Các thánh

18. Father Alberto Hurtado: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [Final]

17. Thánh Martin:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [Final]

16. Thánh Nữ Jeanne D’Arc:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [Final

15. Thánh Nữ Rita: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

14. Têrêxa trong dòng kín Carmel [1] [2] [3] [Final

13. Đời thương khó của Bernadette [1] [2] [3] [Final

12. Meet Saint Faustina [1] [final]

11. Thánh Têrêsa Hài Đồng [1] [2] [final]

10. Thánh Gioan don Bosco [1]  [2] [3] [4] [5] [Final]

09. Thánh Gioan Thánh Giá [final]

08. Thánh Têrêsa Mẹ [1] [final]

07. Thánh Maria Goretti [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [Final]

06. Bông huệ ngoài đồng [1] [Final]

05. Thánh Phêrô – Thánh Phaolô [1] [2] [3] [4] [Final]

04. Thánh Giuse       

03. Thánh nữ Benadet [1] [final]

02. Thánh bất đắc dĩ

01. Thánh Phanxicô khó khăn: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  [8] [9] [Final]

***

Niềm tin

09. Hội ngộ linh mục  [1] [2] [3]  [Final]

08. Tồng giám mục Rômêrô [1]  [Final]

07. Benhur [1]  [2]  [3]  [Final]

06. Giáo điểm trên cao [1] [final]

05. Niềm Hy Vọng của Cha [1] [Final]

04. Thập đại thành công   [1] [Final]

03. Giới trẻ Việt Nam DHY Thuận [1]  [Final]

02. Di sản tinh thần của Đức Hồng Y Thuận

01. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2008 (Sydney)