Xuân Mân Côi

Xuân về và Tết đến rồi
Vâng lời Đức Mẹ Mân Côi siêng lần
Quanh năm quyết chí canh tân
Đêm ngày sám hối ăn năn tội đời

Mẹ khuyên cố gắng nhớ lời
Thành tâm lần Chuỗi Mân Côi hằng ngày
Hòa bình nhờ việc lành này
Đừng lần lữa, hãy làm ngay lệnh truyền

Kinh Mân Côi cứu linh hồn
Cứu mình và cứu tha nhân rất nhiều [*]
Mân Côi kết chuỗi thương yêu
Hiệp hành, hiệp nhất, sớm chiều kết liên

Vâng lời khuyên của Mẹ Hiền
Là vui ăn Tết, mừng Xuân nhiệm mầu.

TRẦM THIÊN THU
————————
[*] “Bao nhiêu Chuỗi Mân Côi là bấy nhiêu linh hồn được cứu rỗi.” (Thánh Maximilian Maria Kolbe)

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.