Noi Gương Đạo Sĩ

Noi gương các đạo sĩ xưa
Gian khó chẳng nề, quyết đến tận nơi
Đi tìm Thiên Chúa Ngôi Lời
Cầu xin sự sống cho người trần gian

Bởi vì thần chết ở gần
Loài vi-rút quỷ phá tan cõi đời
Tín nhân xin được gặp Ngài
Xin dâng lễ vật là đời tin yêu

Khi vừa cất tiếng kêu cầu
Chúa liền đáp lại và trao Lời Ngài [1]
Kêu xin, Chúa đáp lại ngay
Ngặt nghèo sầu khổ có Ngài cứu nguy [2]

Xin thương, lạy Đấng Từ Bi
Ban cho năm mới thoát nguy dịch này
Được an tâm kính thờ Ngài
Đêm suy Lời Chúa để ngày thực thi

Noi gương các đạo sĩ xưa
Gian khó chẳng nề, quyết đến tận nơi
Khôn ngoan sống trọn cuộc đời
Thờ một mình Ngài, yêu mến tha nhân.

TRẦM THIÊN THU
————————
[1] Tv 3:5.
[2] Tv 91:15.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.