Cùng Các Thiên Thần Thờ Phượng Chúa

Thiên thần là loài thọ tạo thiêng liêng được Thiên Chúa dựng nên để thờ phượng Thiên Chúa, và để giúp đỡ con người thờ phượng Thiên Chúa.

***

“Thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người” (Ga 1, 51)

Nathanael như một nhà hiền triết. Ông vẫn thường ngồi dưới gốc cây vả mà nghiền ngẫm suy tư vì khát khao chân lý. Ông đã được gặp Chúa Giê-su và trở thành tông đồ của Chúa với tên mới là Bathôlômêô. Trong câu chuyện với ông, Chúa Giê-su tỏ cho ông biết những điều mới mẻ, mà dòng suy tư của ông không bao giờ chạm tới. “Các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

Thiên thần là loài thọ tạo thiêng liêng được Thiên Chúa dựng nên để thờ phượng Thiên Chúa, và để giúp đỡ con người thờ phượng Thiên Chúa. Theo giáo lý công giáo, có chín phẩm Thiên Thần, và đứng đầu là Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, với nghĩa “Ai bằng Thiên Chúa” và với nhiệm vụ bảo vệ Đức Tin của Giáo Hội. Kế đến là Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael với nghĩa “Lòng Nhân Từ của Thiên Chúa’, và với nhiệm vụ giúp ban phát lòng xót thương, cứu chữa, của Chúa cho con người. Và thứ ba là Sứ Thần Gabriel với ý nghĩa “Người của Thiên Chúa” và với nhiệm vụ loan tin về Thiên Chúa cho con người.

Việc tôn kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Michel, Gabriel và Raphael đã được Công đồng Latran năm 745 chấp thuận, dưới sự chủ tọa của Đức giáo hoàng Zacharie. Lễ các tổng lãnh thiên thần Micael, Gabriel và Raphael nhắc chúng ta rằng phụng vụ trần thế của chúng ta liên kết với phụng vụ của các thiên thần cử hành trên trời : “Cùng với muôn vàn thần thánh thờ phụng Chúa trên trời qua Đức Kitô Chúa chúng con, chúng con ca ngợi Chúa dưới trần gian này..” (kinh tiền tụng).

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tôn kính và kêu cầu các Tổng Lãnh Thiên Thần giúp chúng con giữ vững đức tin, kiên trì trông cậy Chúa chữa lành, và sống Tin Mừng của Chúa để luôn yêu mến Chúa và yêu mến mọi người. Amen

PM. Cao huy Hoàng

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.