Kiệt Sức

Tin buồn rồi lại tin buồn
Bao giờ mới thoát khỏi cơn cúm Tàu?
Tăng thêm rồi lại tăng cao
Mỗi ngày lây nhiễm thêm nhiều người hơn

Tử vong với số kinh hồn
Con vi-rút nhỏ làm điên đảo đời
Ước gì ánh sáng mặt trời
Ngày đêm sáng tỏ nơi người Việt Nam

Đó là ánh sáng tuyệt luân
Là Vầng Sáng Chúa từ nhân đời đời
Nỗi buồn nhân loại chơi vơi
Mảnh đời nhân thế tả tơi tháng ngày

Chất đau quyện với vị cay
Thấm ướt đời này, quay quắt sớm khuya
Cầu xin Thiên Chúa thứ tha
Cho nhân loại sớm thoát qua nạn này

Bước đường lận đận sầu đầy
Chính Ngài đã biết lệ cay đắng rồi [*]
Xin mau giải thoát, Chúa ơi!
Chúng con kiệt sức, rã rời tâm can

TRẦM THIÊN THU
————————
[*] Tv 56:9 – “Bước đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi. Xin lấy vò mà đựng nước mắt con.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.