Thước Thợ

Đức Giu-se Dưỡng Phụ
Người thợ mộc lành nghề
Ngài như cây thước thợ
Đo chiều nọ, chiều kia

Đo ngắn – dài, ngang – dọc
Phân định, chẳng nói chi
Đo bằng những nhân đức
Yêu thương, chẳng kể gì

Đo theo ý Thiên Chúa
Không đo theo ý mình
Gian khó và trái ý
Giu-se lặng hy sinh

Kính mừng Đức Thánh Thợ
Đấng bảo trợ khó khăn
Xin giúp đo gian khó
Để đóng đời bình an

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.