Hướng Về Lộ Đức

Bệnh thân xác, bệnh linh hồn
Tội như cát biển phủ lên tháng ngày
Bệnh gì cũng vẫn đọa đày
Lạc loài, đau khổ, muộn phiền ngày đêm

Cầu xin Đức Mẹ nhân hiền
Chữa lành nhân thế khắp miền trần gian
Vẫn còn dịch bệnh tràn lan
Dập đây, phát đó, bình an không còn

Nước thiêng xin Mẹ trao ban
Cho nhân thế thoát qua cơn dịch này
Kiêu nhân khoác lác, nói hay
Xin cho họ biết mau quay trở về

Nan y là chứng kiêu sa
Cầu xin Thiên Chúa chữa cho thế trần
Chúng con – ai cũng bệnh nhân
Cầu xin Đức Mẹ chuyển muôn ơn lành.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.