Nước Thánh

“Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.” (Ga 3:5)

Gio-đan sông nước bình thường
Thủy triều lên, xuống cũng không lạ gì
Thế nhưng lại rất diệu kỳ
Là nơi Chúa chọn làm cho nhiệm mầu

Nước sông không sắc, không màu
Trở thành Nước Thánh rửa bao tội đời
Nước bình thường hóa tuyệt vời
Chính nhờ quyền phép Chúa Trời ban cho

Nước thanh tẩy tội xấu xa
Suối tình thương xót bao la muôn đời
Ai tin nhận Đấng Ngôi Lời
Tái sinh nhờ nước sống đời tín nhân

Nước Trời sẽ được chung phần
Hân hoan hưởng phúc, gian truân không còn
Xác phàm là bởi xác phàm
Còn thần khí bởi Thánh Thần tái sinh

Lạy Thiên Chúa, Đấng uy linh
Xin thanh tẩy chất yêu tinh xác phàm
Để hồn con được trắng ngần
Trở nên xứng đáng ở gần Ngài luôn.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.