Tân Sửu Giải Cứu

Mong năm mới Tân Sửu
Thế giới được giải cứu
Khỏi dịch cô-rô-na
Luôn hướng về vĩnh cửu

Mong năm mới Tân Sửu
Thế giới được giải cứu
Khỏi đại dịch vô thần
Đức tin không suy yếu

Mong năm mới Tân Sửu
Thế giới được giải cứu
Khỏi tai họa, tai ương
Không gặp những kẻ đểu

Mong năm mới Tân Sửu
Thế giới được giải cứu
Khỏi lũ lụt, bão bùng
Khỏi sự dữ, điều xấu

Mong năm mới Tân Sửu
Thế giới được giải cứu
Khỏi ác quỷ, ác nhân
Vững tin Chúa hằng hữu.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.