Nữ Vương Luyện Hình

Ma-ri-a Thánh Mẫu
Đức Nữ Vương Luyện Hình
Bao linh hồn khắc khoải
Cúi xin Mẹ thương tình

Ma-ri-a Thánh Mẫu
Đức Nữ Vương Luyện Hình
Chúng con nơi trần thế
Tha thiết những lời kinh

Ma-ri-a Thánh Mẫu
Đức Nữ Vương Luyện Hình
Xin cầu thay nguyện giúp
Đưa hồn về Thiên Đình.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.