Mắt Lệ Mắt Mù

Một con mắt đẫm lệ
Sám hối và ăn năn
Rửa sạch vết tội lỗi
Nhờ lòng Chúa từ nhân

Một con mắt sáng tỏ
Sau khi khỏi mù lòa
Thấy tỏ tường chân lý
Đức Giê-su Ki-tô

Mắt là của sổ nhỏ
Mà thấy cả đất trời
Quan trọng là thấy rõ
Chúa Giê-su làm người

Phê-rô nhờ biết khóc
Mắt sáng nhờ Giê-su
Phao-lô mù để sáng
Thấy rõ Đức Ki-tô

Xin cho con nhận biết
Đức Giê-su Ki-tô
Đấng Cứu Độ duy nhất
Để được ơn thứ tha.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.