Tặng Phẩm

Muốn cho thì phải có
Không có không thể cho
Mọi thứ đều như thế
Chẳng lẽ cho giấc mơ?

Cách cho mới quan trọng
Dù thứ nhỏ hay to
Có nhiều thứ quà tặng
Nhận nhiều sẽ thêm lo

Thiên Chúa luôn đại lượng
Trao ban chẳng so đo
Ngài ban cho sự sống
Mà có đòi chi mô?

Chúa Giê-su trao tặng
Chính sự sống của Ngài
Để nhân loại được sống
Hôm nay và ngày mai

Ngài muốn ai cũng vậy
Luôn sẵn sàng cho đi
Cho mà chẳng đòi lại
Thứ nhỏ cũng hóa to

Chỉ là chén nước lã
Cho người ta lúc cần
Ngài vui lòng và nhớ
Mai phần thưởng còn nguyên.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.