Thầy được toàn quyền

Chúa truyền cho các môn sinh
Ga-li-lê hãy đăng trình
Đi lên ngọn núi bình minh gặp Thầy
Vui mừng môn đệ ắp đầy
Các ông bái lạy sum vầy hân hoan

Mấy người nghi ngại tiên vàn
Chúa thì tiến đến ủi an những lời
Chúa Cha trao đặng khôn ngơi
Cho Thầy dưới đất trên trời quyền uy

Toàn quyền Thầy được thực thi
Anh em thì hãy ra đi rao truyền
Muôn dân muôn nước khắp miền
Trở nên môn đệ trước tiên của Thầy

Rồi làm phép rửa dư đầy
Nhân danh Thiên Chúa Cha rầy vinh quang
Chúa Con luôn mãi huy hoàng
Và Thánh Thần Chúa mọi đàng khôn ngơi

Dạy cho họ biết mọi lời
Thầy thì truyền dạy đồng thời muôn dân
Thầy nay hứa đặng ân cần
Đến ngày tận thế vẫn gần anh em.

Mọi ngày đời sống hãy xem
Đến ngày tận thế anh em trong Thầy.

Jos. Hồng Ân

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.