Dang Tay

Ngước nhìn lên Thánh Giá
Dù ban đêm, ban ngày
Thấy Chúa vẫn chịu khổ
Nhưng dang rộng vòng tay

Chúa trao ban sự sống
Cho tất cả thế nhân
Tà tâm hay thiện chí
Hữu thần hoặc vô thần

Dang tay rất giản dị
Mà thâm thúy, diệu kỳ
Dang tay ôm tất cả
Có nghĩa là thứ tha

Cảm tạ Ngài cứu độ
Lạy Giê-su nhân lành
Đôi tay xin rộng mở
Trọn cả tấm lòng thành.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.