Ma Ảo Thuật

Ma quỷ đâu cũng có
Bất kể ngày hay đêm
Với đủ kiểu cám dỗ
Nên phải cảnh giác luôn

Vi-rút cũng như thế
Có thể nhiễm bất kỳ
Phải giữ vệ sinh kỹ
Kẻo có thể hiểm nguy

Vi-rút hại thân xác
Vi-rút hại linh hồn
Vi-rút hại máy tính
Thật và ảo khó phân

Vi-rút như ma quỷ
Luôn rảo quanh tìm mồi [1]
Sàng đời như sàng gạo [2]
Phải cảnh giác không ngơi

Lạy Chúa, xin thương xót
Giải thoát khỏi hiểm nguy
Kẻo chúng con chết mất [3]
Lạy Chúa, xin thứ tha!

TRẦM THIÊN THU
———————-
[1] 1 Pr 5:8 – “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.”

[2] Lc 22:31 – “Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo.”

[3] Mt 8:25; Mc 4:38; Lc 8:24 – “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.