Biết Phận

Được rửa tội là thành con cái Chúa
Được chia sẻ sứ vụ của chính Ngài
Xin giúp cho chúng con biết hăng say
Noi gương Ngài can đảm chịu gian khổ

Mọi hoàn cảnh trung thành với sứ vụ
Sống xứng đáng danh hiệu là tín nhân
Ki-tô hữu không được phép phân vân
Xin Chúa giúp chúng con luôn can đảm

Dẫu phàm nhân là bụi tro hèn mọn
Nhưng được Ngài thương xót nhận làm con
Xin tăng lực cả ba đức đối thần
Để đối nhân cũng dần dần hoàn thiện.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.