Vũ Điệu Tang Thương

Có vũ điệu bất an
Gây ra bao xáo trộn
Cuộc sống bỗng bừa bộn
Tạo hệ lụy khổ đau

Con Vũ Hán từ Tàu
Lây nhiễm cả thế giới
Khiến con người chới với
Không kịp trở bàn tay

Mưu ác đã tỏ bày
Vì phản nghịch Thiên Chúa
Muốn chống lại tất cả
Để bá chủ toàn cầu

Nhưng nào có được đâu
Dù mưu ma chước quỷ
Bẫy có giăng cám dỗ
Thiên Chúa phá vỡ ngay [1]

Âm phủ chẳng hề đầy
Mắt chẳng bao giờ thỏa [2]
Không cần lâu chi cả
Nhân quả rõ ràng ngay.

TRẦM THIÊN THU
———————–
[1] Mt 4:1-11; Mc 1:12-13; Lc 4:1-13.
[2] Cn 27:20.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.