Đời Tín Thân

Chúa Giê-su đến loan tin cứu độ
Ngài kêu gọi mọi người phải canh tân
Để được hưởng hồng ân Chúa trao ban
Được đón nhận vào Vương Quốc của Chúa

Ai tin vào Người Con đã nhập thể
Thì sẽ được hưởng sự sống đời đời
Ai không tin thì đã bị phạt rồi
Không được sống mà đời đời phải chết

Đời như thế có nghĩa là chấm hết
Cả kiếp người hóa vô ích mà thôi
Xin cho con biết tin nhận Con Ngài
Được sai đến để tội nhân được sống

Danh Giê-su, quỷ cũng phải xưng tụng
Xin giúp con tuyên tín cả đời con
Xin Lời Chúa giải thoát khỏi ác thần
Để con sống và chỉ sống cho Chúa.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.