Xin Nhận Biết

Xin soi sáng con, lạy Chúa!
Có thể nhận biết chính mình
Để không ảo tưởng, mê muội
Tránh thói kiêu căng, giả hình

Biết chân nhận mình nhỏ bé
Số không trống rỗng rất to
Nhưng biết tôn vinh Thiên Chúa
Cảm tạ ơn Ngài ban cho

Ơn Ngài ban là phương tiện
Để sinh ích cho tha nhân
Để làm theo ý Ngài muốn
Chứ không phải để khoe khoang

Xin soi sáng con, lạy Chúa!
Có thể nhận biết đời con
Vô duyên, chẳng đáng chi cả
Thế mà Ngài vẫn xót thương.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.