Sáng Đợi Đêm Chờ

Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa
Đức Giê-su Ki-tô
Xin mau đến cứu độ
Chúng con hằng mong chờ

Đêm ngày vọng Con Chúa
Đức Giê-su Ki-tô
Đấng Ngôi Lời Hằng Hữu
Luôn xót thương, nhân từ

Xin Ngài đến giải thoát
Chúng con khỏi mù lòa
Tâm hồn khỏi què quặt
Được thoát ách quỷ ma

Xin chiếu tỏa ánh sáng
Để biết đường đi lên
Và ban thêm sức mạnh
Để chiến đấu ngày đêm

Cầu xin Chúa biến đổi
Giúp chúng con canh tân
Để cuộc đời nên mới
Sống trong niềm hân hoan.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.