Nhịp Vọng

Đời phàm nhân yếu đuối
Tất nhiên cũng mọn hèn
Thế nhưng lại phách lối
Hợm hĩnh và ngông nghênh

Lạy Thiên Chúa chí thánh
Xin mở mắt chúng con
Nhận biết mình khốn nạn
Luôn tự hối, tự khiêm

Xin Ngài giúp khám phá
Những lầm lỗi, lạc sai
Những gì làm cản trở
Không đến được gần Ngài

Đường cong queo, khúc khuỷu
Lối lồi lõm, chẳng bằng
Khiến chúng con xa Chúa
Cũng chẳng gần tha nhân

Xin cho chúng con biết
Chấn chỉnh và trở về
Đánh gốc tội bật rễ
Luôn hoán cải sớm khuya.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.