Phương Hướng

Đời có nhiều phương hướng
Tám hướng với mười phương
Chủ động, đừng thụ động
Vọng về Cõi Thiên Đường

Đời có nhiều phương hướng
Không có chuyện hên – xui
Thời gian chỉ một hướng
Tiến tới, không thể lui

Quá khứ không còn nữa
Hiện tại rồi cũng qua
Tương lai chắc chắn có
Mặc dù gần hay xa

Cầu xin Chúa dẫn lối
Về đến Bến Bình An
Giúp sống khôn, không dại
Cố gắng vượt ngày đêm.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.