Vua Chân Lý

Đức Giêsu Kitô
Là Ngôi Hai Thiên Chúa
Là Đức Vua Chân Lý
Cai trị hết mọi loài

Ngài là Đấng Thiên Sai
Đến nhân danh Thiên Chúa
Để bảo vệ công lý
Đập tan mọi bất công

Ngài là Vua Xót Thương
Tìm những gì thất lạc
Cứu những gì bị mất [*]
Thoát khỏi ách quỷ ma

Đức Kitô là Vua
Dịu hiền và nhân hậu
Là Thiên Chúa hằng hữu
Nguồn sống của mọi loài

Xin chúc tụng Danh Ngài
Và suốt đời cảm tạ
Kính lạy Chúa các chúa
Vạn tuế Vua các vua.

TRẦM THIÊN THU
————————
[*] Lc 19:10 – “Con Người đến để TÌM và CỨU những gì đã mất.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.