Khiêm Nhường

“Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15:5)

Người khiêm nhường ý thức
Những gì mình có đây
Là do lòng thương xót
Chúa ban cho đời này

Người khiêm nhường tự hạ
Trước Chúa và tha nhân
Luôn chân thành sám hối
Ăn năn và canh tân

Chúa thương ban ân sủng
Và nâng họ lên cao
Chính Chúa là Nguồn Sống
Suốt đời họ tin yêu

Lạy Thiên Chúa nhân ái
Xin giúp con quên mình
Dám như ngu, như dại
Nhưng tin mến chân thành.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.