Kết Hiệp Với Thánh Giá Và Cái Chết Của Chúa

“Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai” (Ga 8, 28)

Đã gần đến giờ Thiên Chúa Cha định cho Con của Người phải tiến dâng lễ đền tội thay cho con người. Những biệt phái và người Do thái càng gay gắt hơn trong cáccuộc tranh luận với Chúa Giê-su. Quanh đi quẫn lại thì cũng chỉ vì họ quá đỗi kiêu căng nên không thể chấp nhận có một con người tầm thường xác thịt như họ lại xưng mình là Con Thiên Chúa. Trong lòng họ đã hình thành một kế hoạch giết chết Người cách nhục nhã nhất, cho thỏa lòng thù hận, thỏa lòng ganh tỵ kiêu căng của họ. Biết thế, Chúa Giê-su nói: “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai”.

Đây là sự thật của Thiên Chúa đã mạc khải cho con người từ ngàn xưa:“Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”. Chúa Giê-su đang chuẩn bị sẵn sàng để được treo lên thập giá, làm lễ tế đẹp ý Cha, lễ tế đền thay tội lỗi lỗi nhân loại, và là lễ cứu chuộc lại cho con người ơn nghĩa tử và sự sống vĩnh cửu của Nghĩa Tử của Thiên Chúa. Chúa Giê-su lên án những kẻ không tin người: “Nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông”, nghĩa là, không tin vào Chúa Giê-su, thì không được cứu rỗi.

Một điều tương phản giữa Chúa Giê-su và người biệt phái: Chúa Giê-su muốn cho họ tin, để họ khỏi phái chết; trong khi đó, họ muốn cho Chúa Giê-su phải chết, để họ khỏi phải tin. Và họ đã sai lầm. Thập giá và cái chết của Chúa Giê-su đã mở ra cho nhân loại con đường sống. Tin vào Chúa Giê-su, mỗi tín hữu, mỗi gia đình cũng phải chết đi cái tôi của minh, kết hiệp với Thập giá và cái chết của Chúa Giê-su, mới được cứu rỗi, được sống lại, sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa, xin cho chúng con tin Chúa Giê-su, luôn sống chết vì yêu mọi người như Người đã yêu chúng con. Amen

PM. Cao Huy Hoàng

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.