Số Ba

Số Ba là số tuyệt vời
Số hên chứ chẳng có xui chút nào
Chúa Trời thương xót dạt dào
Ba Ngôi một Chúa thương yêu vô cùng

Ba lần là luật đời thường
Quá tam ba bận, rõ ràng đúng – sai
Số ba – số tốt, số tài
Như vậy số này may mắn, rất hên

Chúa đi rao giảng ba năm
Sau ba ngày chết, Ngài liền phục sinh
Mỗi khi cầu nguyện, đọc kinh
Ba câu xướng – đáp xin tình xót thương

Số ba là số bình thường
Thế mà kỳ diệu, vô cùng lạ thay!

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.