Hiệp Nhất Công Chính

“Xin cho chúng con được hoàn toàn NÊN MỘT” (x. Ga 17:21-23)

Hiệp nhất là liên kết
Không chia rẽ, bất hòa
Hiệp nhất là nên một
Trong tình yêu Kitô

Hiệp nhất là chân thật
Lấp đầy khoảng cách xa
Hiệp nhất là tha thiết
Yêu thương và đơn sơ

Hiệp nhất là tha thứ
Đoàn kết chặt chẽ hơn
Hiệp nhất là thân mật
Không để ai cô đơn

Hiệp nhất là chia sẻ
Luôn bình đẳng với nhau
Nhân phẩm và nhân vị
Phải luôn được đề cao

Hiệp nhất là thể hiện
Công lý và công bình
Hiệp nhất là cầu nguyện
Thành tâm với nghĩa tình

Hiệp nhất trong Thiên Chúa
Không kỳ thị điều gì
Hiệp nhất khó hay dễ
Tùy thuộc mỗi chúng ta.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.