Nỗi Niềm Dân Việt

Thánh Tâm Chúa Giêsu
Bao la lòng thương xót
Chúa Ba Ngôi duy nhất
Luôn đại lượng ban ơn

Xin thương xót chúng con
Những con dân Nước Việt
Luôn khắc khoải không ngớt
Khi đất nước lâm nguy

Xin Thiên Chúa chở che
Dân Việt thoát mưu ác
Xin Ngài thương dập tắt
Ngọn lửa thù hờn căm

Hướng lòng lên Thánh Tâm
Cầu xin ơn thương xót
Cầu xin ơn giải thoát
Chúng con hằng vững tin.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.