Phát biểu đầu năm 2018 của Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong

Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.