Dành Thời Giờ Cho Chúa

Lạy Chúa, bước ra đường con gặp không biết bao nhiêu người. Họ về, họ đến, họ đi, họ chạy… Xe hai bánh chạy, xe bốn bánh chạy, xe chở hàng chạy. Các con đường chạy. Cả thành phố chạy. Tất cả mọi người chạy.

Họ chạy để khỏi mất giờ. Họ chạy theo sau thời giờ, để níu kéo lại thời giờ, để lấy lại thời giờ đã mất, để lợi được thêm thời giờ.
Hết mọi người đều bảo là không có thời giớ. Nhưng lạy Chúa, con có thời giờ, con có thời giờ riêng cho con, tất cả những thời giờ mà Chúa ban cho con. Những năm tháng của đời sống con. Tất cả đều thuộc về con.

Con có phận sự phải dùng nó cho đầy đủ. Dùng nó cho trọn vẹn đến giây phút cuối cùng. Để dâng lên cho Chúa và làm sinh lợi cho kẻ khác.

Hôm nay, con không xin Chúa ban thêm cho con thời giờ để làm việc nầy hay việc khác.

Con chỉ xin Chúa cho con được ơn nầy, là ơn biết dùng nên thời giờ Chúa đã ban cho con để tân tình làm việc mà Chúa muốn cho con làm, vì danh Chúa và Nước Trời.

Michael Quoist

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.