40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A

Advertisements
Hình ảnh | Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.